ေအာင္သစၥာဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္း

ေအာင္သစၥာဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။