စုပေါင်းအသက်အာမခံ

Product Information

Group Life Insurance Product Information

 

စုပေါင်းအသက်အာမခံ         

အသက် ၁၈နှစ်မှ ၆၀နှစ်အရွယ်ရှိ မျက်မြင်ကျန်းမာသူများ ထားနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ၅ ဦး စုပေါင်းထားရှိရပါမည်။ 

အာမခံသက်တမ်း

(၁) နှစ် ထားရှိရပါမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

မိမိအတွက် ငွေစုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုမှီခိုသူများငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိစေရန် စီစဉ်သည့် အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားငွေ       

အနည်းဆုံး ကျပ် (၁) သောင်းမှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း (၅၀) အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

ရရှိမည့်အကာအကွယ်

သေဆုံးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း တို့အတွက် အာမခံအကာအကွယ်ရနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း

အာမခံထားငွေအပေါ် ၁% ပေးဆောင်ရပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်များ  

- ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အာမခံထားငွေအပေါ် သတ်မှတ် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသည်။

- သေဆုံးပါက မှီခိုသူများအတွက် အာမခံထားငွေအပြည့် အကျိုးခံစားရ့ပါသည်။