ကျန်းမာရေးအာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Health Insurance Product Information

ကျန်းမာရေးအာမခံ

အာမခံထားနိုင်သူ

  • ကျန်းမာရေးအာမခံကို အသက်(၆)နှစ်မှ (၇၅)နှစ်အထိ အသက်အုပ်စုခွဲခြား၍ ထားရှိနိုင်ပါ သည်။
  • အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အထိအတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူမှ ထားရှိပေးနိုင်ပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ

  • အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အထိအတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၊ အသက်(၁၉)နှစ်နှင့်အထက် အတွက် အာမခံထားသူကိုယ်တိုင်ကသော်လည်းကောင်း၊ အာမခံထားသူသေဆုံးပါက သေဆုံးမှုအာမခံအကျိုးခံစားခွင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းခံရသူကသော်လည်းကောင်း တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

အာမခံအကာအကွယ်

အကျုံးဝင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်များ-

စဉ် အာမခံအကာအကွယ် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မှု ဝယ်ယူနိုင်သည့်ယူနစ်အရေအတွက်
၁။ အခြေခံအာမခံ အကာအကွယ်

 - ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း

 - မတော်တဆကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း

 - သေဆုံးခြင်း

 ၁ ယူနစ်မှ ၁၀ ယူနစ်အထိ
၂။  ရွေးချယ်နိုင်သည့် အကာအကွယ် (၂)

 - ခွဲစိတ်ကုသခြင်း

 - ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း

 ၁ ယူနစ်မှ ၁၀ ယူနစ်အထိ
၃။ ရွေးချယ်နိုင်သည့် အကာအကွယ် (၃)  - ဆေးရုံ / ဆေးခန်းပြသခြင်း

 ၁ ယူနစ်မှ ၁၀ ယူနစ်အထိ

  • အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သည့် အာမခံအကာအကွယ်(၁) (၂) တို့ကို တွဲဖက်၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
  • ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်များကို သီးခြားမရောင်းပါ။
  • ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်များကို မိမိဝယ်ယူထားသည့် အခြေခံအာမခံအကာ အကွယ်ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်သည်။

အာမခံသက်တမ်း

ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၁)နှစ်

ပရီမီယံနှုန်းထား

အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်များအတွက် ကျသင့် ပရီမီယံနှုန်းထားများ-

    တစ်ဦးချင်းအတွက် အသင်းအဖွဲ့အတွက်
အသက် ၆လတစ်ကြိမ်ပေး တစ်လုံးတည်းပေး လစဉ်ပေး ၃လတစ်ကြိမ်ပေး ၆လတစ်ကြိမ်ပေး တစ်လုံးတည်းပေး
အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်
(၁)ယူနစ်
ကျား^မ ၆-၃၀ ၅ç၆၀၀ ၁၁ç၀၀၀ ၁ç၀၀၀ ၂ç၈၀၀ ၅ç၃၀၀ ၁၀ç၅၀၀
၃၁-၄၀ ၇ç၃၀၀ ၁၄ç၃၀၀  ၁ç၂၀၀ ၃ç၆၀၀  ၆ç၉၀၀ ၁၃ç၆၀၀
၄၁-၅၀ ၉ç၀၀၀ ၁၇ç၆၀၀ ၁ç၅၀၀  ၄ç၄၀၀ ၈ç၆၀၀ ၁၆ç၇၀၀
၅၁-၆၀ ၁၄ç၆၀၀ ၂၈ç၆၀၀ ၂ç၅၀၀  ၇ç၁၀၀  ၁၃ç၉၀၀ ၂၇ç၂၀၀
၆၁-၇၅ ၃၁ç၄၀၀ ၆၁ç၆၀၀     ၅ç၃၀၀  ၁၅ç၄၀၀ ၂၉ç၈၀၀ ၅၈ç၅၀၀
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်(၁)(၁ယူနစ်) ကျား^မ ၆-၇၅ ၈ç၄၀၀ ၁၆ç၅၀၀ ၁ç၄၀၀ ၄ç၂၀၀ ၈ç၀၀၀ ၁၅ç၇၀၀
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်(၁)(၁ယူနစ်) ကျား^မ ၆-၇၅ ၄ç၅၀၀  ၈ç၈၀၀ ၈၀၀ ၂ç၂၀၀ ၄ç၃၀၀ ၈ç၄၀၀

 

Health Insurance Term and Condition

Health Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

, , , , ,

 

 

ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ။

 

 

Health Insurance FAQs

Health Insurance