အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံမျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း

အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံမျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။